Advertising:

elmo ElMo MiLe
elmo ElMo MiLe
    Clips45:19
    dade DaDe DaLa dala
    dade DaDe DaLa dala
      dala Clips39:55